Jämförlista

Kundbetyg

Följ oss:

Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR E-HANDEL

1. Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden”) gör en beställning via www.tretti.se och därtill hörande sidor, (”Webbplatsen. Avtal ingås mellan dig och Tretti AB, organisations nr. 556665-7606 (”Tretti”). Utförliga kon-taktuppgifter och övrig information om Tretti framgår på Webbplatsen. Villkoren är enbart tillämpliga för Kund som är konsument och som gör beställningar via Webb-platsen, telefon eller e-post.

1.2 Tretti är certifierat av trygg e-handel och följer deras regler och föreskrifter för di-stanshandel.

1.3 För att kunna beställa på Webbplatsen måste Kunden ha fyllt 18 år. Tretti accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Tretti förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (exempelvis om Kunden upp-givit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.4 Tretti reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webb-platsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga pri-ser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändring-ar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Tretti har rätt att kor-rigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Kunden har beställt så kommer Tretti naturligtvis att meddela Kunden om detta och invänta Kundens godkännande av det korrigerade priset innan Tretti fortsätter med beställningen. All bildinformat-ion på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Tretti ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från en tredje part.

1.5 Webbplatsen, samt allt innehåll på denna, ägs av Tretti eller dess licensgivare. In-formationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, de-sign, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Tretti.

2. Avtal och Beställning

 

2.1 För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och sam-tyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Trettis Integritetspo-licy, se nedan.

2.2 Ett avtal om köp ingås först när Tretti bekräftat Kundens beställning och Kunden mottagit orderbekräftelse från Tretti per e-post. Tretti uppmanar Kunden att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Trettis kundtjänst. Kunden kan återkalla sin beställning fram till dess att den bekräftats av Tretti. Om beställningen återkallas så kommer Tretti att återbetala alla eventuella betalningar som Kunden el-ler dess betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

3. Kunduppgifter mm.

 

3.1 När Kunden genomför en beställning kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är kor-rekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Trettis behandling av personuppgifter finns i Trettis Integritetspolicy, som är en del av dessa Villkor.

4. Priser, avgifter och betalning

 

4.1 Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och eventuella fraktavgifter, som anges separat i den mån de förekommer.

4.2 Kunden kan betala på sätt som anges på Webbplatsen. Läs mer om våra betalsätt och rabatter på Webbplatsen, http://www.tretti.se/info/handla_och_betala. Tretti har rätt att ta betalt av Kunden redan i samband med beställningen, om inte fakturabe-talning eller annat liknande betalsätt valts av Kunden och godkänts av Tretti. Vid fak-turabetalning eller delbetalning kan Tretti eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Tretti förbe-håller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Webbplatsen.

5. Kampanjer och erbjudanden

 

Tretti kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Webbplatsen som kan ha förmån-ligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller för-längd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Tretti i samband med kampanjen. Tretti förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkal-lande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Webbplatsen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

6. Leverans och transport

 

6.1 Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Webbplatsen. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Tretti skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Mer information om 3 Trettis leverans av varor och villkor för leveransen finner du här http://www.tretti.se/info/leveransinformation.

6.2 Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Webbplatsen. Vid leveransförsening meddelar Tretti dig detta och fortsätter bevaka beställningen. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som Kund har du rätt att häva köpet.

6.3 Om paket ska lösas ut ska Kunden göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Kunden får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Kunden lämnat mobilnummer, även via telefon-samtal eller SMS. Om Kunden inte hämtar ut paketet eller mottar hemleverans har Tretti rätt att debitera Kunden en avgift på 195 SEK respektive 495 SEK.

7. Ångerrätt

 

7.1 Vid köp av varor på Webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gäl-lande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela Tretti detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kun-dens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

7.2 Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:

(a) varor som har tillverkats enligt Kundens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel;

(b) varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis hårtorkar och liknande produkter, rakapparater, eltand-borstar, vågar, värmedynor och fotbad);

(c) en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal;

7.3 I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Kunden tyd-lig information om detta. Om en vara har förseglats får Kunden inte bryta förseg-lingen om denne vill kunna utöva sin ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Kunden bryter förseglingen. Med försegling avses även teknisk plombering (exem-pelvis serienummer).

7.4 Om Kunden vill ångra köpet ska Kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Tretti på det sätt som anges här http://www.tretti.se/info/angerratt_och_garanti. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om ovan alternativ på meddelande inte vill användas av Kunden kan Kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se länk på http://www.konsumentverket.se/).

7.5 Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Tretti. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i ori-ginalkartong. Returer ska göras till Tretti enligt de metoder och anvisningar som anges på Webbplatsen, du finner dessa här http://www.tretti.se/info/angerratt_och_garanti. Kunden kommer att debiteras 95 SEK för retur av paketordrar samt 495 SEK för retur av pallordrar.

7.6 Ibland kan Tretti erbjuda fri retur för vissa varor. Om fri retur gäller framgår det av den aktuella varusidan på Webbplatsen.

7.7 När Kunden ångrar sitt köp betalar Tretti tillbaka det belopp som Kunden betalat för varan, inklusive eventuella leveranskostnader för leverans till kunden. Undantag gäl-ler för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Kunden valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Tretti erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. På det belopp som ska återbetalas har Tretti rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ur-sprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Kunden kommer i enlighet med 7.5 att debiteras en frakt-kostnad för returfrakten.

7.8 Tretti betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Tretti tog emot Kundens meddelande om utövande av ångerrätten. Tretti får dock vänta med återbetalningen tills Tretti tagit emot varan eller Kunden har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

8. Särskilda villkor

 

8.1 Anmälningsplikt till Radiotjänst Vid försäljning av produkter som innehåller TV-mottagare har Tretti AB anmäl-ningsplikt till Radiotjänst i Kiruna AB. Exempel på sådana produkter är TV, inspel-ningsbar DVD samt TV-tuner till dator. Den som säljer eller hyr ut TV-mottagare ska enligt 8 § Lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst lämna uppgifter till Radiotjänst, senast månaden efter uthyrning/försäljning ägde rum, om den som köper eller hyr en TV-mottagare.

9. Garanti och reklamation

 

9.1 Tretti säljer alla produkter via Webbplatsen med 1 års garanti. Information om even-tuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Webbplatsen eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Kundens orderbekräftelse gäller som garantibevis.

9.2 Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Tretti så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Webbplatsen. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upp-täckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har 3 års reklamationsrätt på va-ror inköpta på Webbplatsen.

9.3 Tretti står för returfrakten för godkända reklamationer.

9.4 När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Tretti att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Tretti strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Tretti mottagit reklamation-en, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Tretti förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsu-mentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Tretti riktlinjer från Allmänna Re-klamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder [(för Sve-rige, Finland, Danmark och Norge, se www.arn.se, www.kuluttajariita.fi, www.forbrug.dk, www.forbrukertvistutvalget.no).] Mer information finns på www.konsumentverket.se.

10. Länkar

 

Tretti kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Trettis kontroll, och webb-platser utanför Trettis kontroll kan länka till Webbplatsen. Även om Tretti försöker säkerställa att Tretti enbart länkar till webbplatser som delar Trettis personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Tretti inte ansvarig för skydd el-ler sekretess av information eller personuppgifter som Kunden tillhandahåller på andra webbplatser. Kunden bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrif-terna för den aktuella webbplatsen.

11. Force Majeure

 

Tretti ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Tretti inte kun-nat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.

Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Tretti Kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Tretti rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

12. Ändringar av Villkoren

 

Tretti förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Tretti har informerat Kun-den om ändringarna. Tretti rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

13. Ogiltighet

 

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon be-stämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verk-ställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

14. Tillämplig lag och tvist

 

14.1 Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Trettis kundtjänst. Vid eventuell tvist följer Tretti beslut från Allmänna Reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder.

14.2 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.

 

Dessa Villkor har fastställts av Tretti den 2014 - 06 - 02

Fri frakt!

Expressleverans

Fri frakt med i hela landet!

Brådskande? Beställ expressleverans för 395:-!

Vill du ha hjälp?

Högerkolumn - Uppbärning/Installation

Vi kan hjälpa dig med:

- Uppbärning
- Installation
- Retur (bortforsling)

Kundmeddelande

Pick-up Point & Outlet!
Beställ på nätet och hämta dina varor själv i våra lokaler på Cementvägen 1 i Haninge. Här finns också Tretti:s outlet som erbjuder mängder av produkter till rabatterade priser.

Öppettider:
Vardagar: 10.00-18.00
Helger: Stängt

Erbjudande!

AL-KO
AL-KO Elsnöslunga SnowLine 46 E
SnowLine 46 E –Bästa budgetval
1 295:-
Philips
Philips Inomhuslampa LivingColor Aura Svart
LivingColor Aura - Välj bland 16 milj. färgalternativ
645:-
Masu
Masu Bensinsnöslunga Snow Buster 650 vit
Storsäljaren till kanonpris!
5 795:-
Panasonic
Panasonic Epilator Epilator ES-ED90-P503
Toppmodell Wet & Dry epilator
699:-
Förra  |  Nästa

Besök vårt showroom!

Besök vårt showroom i Stockholm för att känna på ett urval av våra produkter.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Den senaste informationen och våra bästa erbjudanden från tretti.se via e-post.

Skicka


Print Skriv ut