Spårningsinfo saknas just nu p.g.a. problem hos transportören. Leveranser sker som vanligt.

0771-31 30 31 öppet idag kl. 12:00-17:00
  • Måndag 08:30-21:00
  • Tisdag08:30-21:00
  • Onsdag08:30-21:00
  • Torsdag08:30-21:00
  • FredagStängt
  • LördagStängt
  • Söndag12:00-17:00
Stäng
Kontakta oss
på mejl här

Favoriter

Stäng
Favoriter
Basket
Meny

INTEGRITETSPOLICY

Tretti.se ägs och drivs av danska WhiteAway A/S (WhiteAway) som samlar in och behandlar vissa personuppgifter. Här nedanför kan du läsa vår integritetspolicy om du vill veta varför och hur vi behandlar dina personuppgifter.

INSAMLING AV PERSONDATA

Hos WhiteAway lagrar och behandlar vi personuppgifter om dig för att kunna ge dig så bra service som möjligt. Primärt samlas personuppgifterna in när du som kund besöker vår webbplats, genomför ett köp, anmäler dig till nyhetsbrevet, kundklubbar, lojalitetsprogram eller liknande.

Dessutom samlar vi in personuppgifter när du deltar i kampanjer och tävlingar. 

Besök på webbplatsen

När du besöker Tretti.se samlar vi in information som skickas från din terminalutrustning. Detta kan vara information om din enhets ID, IP-adress, enhetstyp, webbläsartyp, längden på besöket, geografisk placering, preferenser och information gällande din användning av Tretti.se. Dessa personuppgifter samlas även in via cookies, tracking URL’s och beacons. Du kan läsa mer om det här.

Allt detta gör vi för att kunna ge dig en bra användarupplevelse varje gång du handlar hos WhiteAway.

Köp

När du handlar på vår webbplats är det ofta nödvändigt att samla in en viss slags data om dig. Situationen avgör vilken information vi samlar in och behandlar. Vi samlar typiskt in dina stamuppgifter, så som namn, adress, e-mailadress, telefonnummer, finansiell information, IP-adress samt övrig information som är nödvändig för att WhiteAway ska kunna leverera beställningen till dig.

Utöver det registrerar vi dina personuppgifter i syfte att följa lagmässiga krav, ta hand om eventuella framtida reklamationer eller produktansvarsfall samt statistisk analys.

Nyhetsbrev, tävlingar, m.m.

Om du har deltagit i en tävling, anmält dig till vårt nyhetsbrev eller på annat sätt har deltagit i ett arrangemang som organiserats av WhiteAway har vi registrerat data om dig i förbindelse med anmälan. Detta kan variera beroende på vilket arrangemang som du har deltagit i. Vi samlar dock aldrig in fler uppgifter än vad som är nödvändigt för att hålla i arrangemanget eller leverera servicen i fråga och du har alltid rätt att ta del av den information som vi har registrerat om dig.

Var uppmärksam på att vissa tävlingar sker genom tredje part som t.ex. Facebook och Instagram, varefter de blir dataansvariga för eventuella personuppgifter som du har lämnat i förbindelse med tävlingen.

ÖVERFÖRING AV PERSONDATA TILL TREDJE PART

WhiteAway skulle aldrig sälja eller offentliggöra dina uppgifter till en tredje part utan ditt samtycke eller om det inte är nödvändigt för att genomföra en transaktion (t.ex. leverans av en vara eller utskick av nyhetsbrev) eller nödvändigt för att säkra att vi följer rådande lagkrav.

WhiteAway förmedlar information till partners som har rättighet att använda dina personuppgifter i samband med leverans av varor och för att kunna hålla dig uppdaterad om status på en beställning. Dessutom förmedlar vi dina uppgifter till våra utvalda och betrodda partners som behandlar marknadsföring, ekonomi och betalning. 

Efter ett köp hos oss kommer du t.ex. bli kontaktad av en av våra partners för att ge en recension av en produkt som du har köpt eller din generella kundupplevelse hos oss. De uppgifter som du lämnar till våra partners är våra partners dataansvariga för. Vi har tecknat ett databehandlingsavtal med alla våra partners så att du kan vara säker på att våra partners inte använder dina uppgifter för andra ändamål än uppfyllande av avtalet med oss.

Det är WhiteAways ansvar att säkra att dina uppgifter inte blir missbrukade. Därför ställer vi höga krav på våra partners när dina personuppgifter blir använda utanför WhiteAway. Vi säkrar därför alltid att våra partners garanterar att dina personuppgifter är skyddade. 

WhiteAway samarbetar med två externa databehandlare utanför EU. Det rör sig om Google Analytics v/Google LLC. och Facebook Inc., som bägge är etablerade i USA. De nödvändiga garantierna för överföring av uppgifter till USA är säkrat genom databehandlarens certifiering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataförordningens art. 45.

  • Kopia av Google LLC’s certifiering kan hittas här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
  • Kopia av Facebook Inc.’s certifiering kan hittas här: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

LAGRING AV PERSONDATA

Hos WhiteAway lagrar vi dina personuppgifter så länge det är nödvändigt och tillåtet enligt rådande lagstiftning om behandling av personuppgifter. Vi lagrar och använder dessutom dina uppgifter när det är nödvändigt för att följa juridiska skyldigheter och driva våra avtal.

WhiteAway har som skyldighet att skydda dina personuppgifter. Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att säkra dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust, förstörelse och mot offentliggörande av dina personuppgifter från varken individ eller organisation, eller att de på andra sätt behandlas på ett sätt som strider mot gällande lagstiftning. 

För att säkra trygghet och skydd för dig är det endast ett begränsat antal personer med ett verkligt behov som har tillgång till dina personuppgifter. Vår säkerhetsprocedur revideras kontinuerligt i linje med den senaste tekniska utvecklingen och hotbild. Våra anställda ska följa interna procedurer kring hantering av persondata. Dessa procedurer innehåller instruktioner och åtgärder som ska tjäna till att skydda dina personuppgifter effektivt.

WhiteAway tar försiktighetsåtgärder för att säkerställa att vår webbplats inte innehåller virus eller annat som är relaterat till det. Vi kan dock aldrig garantera fullkomlig säkerhet vid dataöverföringar. Det betyder att det kan vara risk för att andra obehöriga skaffar sig tillgång till vår information.

WhiteAway kan inte göras ansvarig för förlust av något slag som kan uppstå vid användning av vår webbplats på grund av intrång i WhiteAways system eller andra driftstörningar som WhiteAway inte är ansvarig för. Du lämnar därför dina personuppgifter på egen risk. Vi rekommenderar att du skyddar dig själv och dina personuppgifter genom att stänga ned din webbläsare efter användning, installerar antivirusprogram och kontinuerligt uppdaterar din programvara.

Om obehöriga personer får tillgång till dina personuppgifter kommer vi att meddela dig utan onödigt dröjsmål och börja åtgärda situationen med hjälp av nödvändiga verktyg.

DINA RÄTTIGHETER

I förbindelse med köp lagras identitet- och transaktionsuppgifter enligt rådande lagstiftning.

Som kund hos WhiteAway kan du få insikt i vilka personuppgifter vi har behandlat om dig, vart de kommer från och vad vi använder dem till. Du kan också få inblick i hur länge vi lagrar din persondata och vem som mottar data om dig i, i den utsträckning som vi vidarebefordrar data till våra partners. Åtkomsten kan dock vara begränsad med hänsyn till andra personers integritet, affärshemligheter och immateriella rättigheter.

Rätt till begränsning av behandling

1. Den registrerade ska ha rätt att av den personuppgiftsansvarige kräva att behandlingen begränsas om något av följande alternativ är tillämpligt:

a) Den registrerade bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger den personuppgiftsansvarige möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.

b) Behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning.

c) Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men den registrerade behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

d) Den registrerade har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21.1 i väntan på kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades berättigade skäl.

2. Om behandlingen har begränsats i enlighet med punkt 1 får sådana personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med den registrerades samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse för unionen eller för en medlemsstat.

3. En registrerad som har fått behandling begränsad i enlighet med punkt 1 ska underrättas av den personuppgiftsansvarige innan begränsningen av behandlingen upphör.

Rätt att göra invändningar

1. Den registrerade ska, av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation, ha rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende honom eller henne som grundar sig på artikel 6.1 e eller f, inbegripet profilering som grundar sig på dessa bestämmelser. Den personuppgiftsansvarige får inte längre behandla personuppgifterna såvida denne inte kan påvisa avgörande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

2. Om personuppgifterna behandlas för direkt marknadsföring ska den registrerade ha rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som avser honom eller henne för sådan marknadsföring, vilket inkluderar profilering i den utsträckning som denna har ett samband med sådan direkt marknadsföring.

3. Om den registrerade invänder mot behandling för direkt marknadsföring ska personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

4. Senast vid den första kommunikationen med den registrerade ska den rätt som avses i punkterna 1 och 2 uttryckligen meddelas den registrerade och redovisas tydligt, klart och åtskilt från eventuell annan information.

5. När det gäller användningen av informationssamhällets tjänster, och trots vad som sägs i direktiv 2002/58/EG, får den registrerade utöva sin rätt att göra invändningar på automatiserat sätt med användning av tekniska specifikationer.

6. Om personuppgifter behandlas för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 ska den registrerade, av skäl som hänför sig till hans eller hennes specifika situation, ha rätt att göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende honom eller henne om inte behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Rätt till dataportabilitet

1. Den registrerade ska ha rätt att få ut de personuppgifter som rör honom eller henne och som han eller hon har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan att den personuppgiftsansvarige som tillhandahållits personuppgifterna hindrar detta, om

a) behandlingen grundar sig på samtycke enligt artikel 6.1 a eller artikel 9.2 a eller på ett avtal enligt artikel 6.1 b, och b) behandlingen sker automatiserat.

2. Vid utövandet av sin rätt till dataportabilitet i enlighet med punkt 1 ska den registrerade ha rätt till överföring av personuppgifterna direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan, när detta är tekniskt möjligt.

3. Utövandet av den rätt som avses i punkt 1 i den här artikeln ska inte påverka tillämpningen av artikel 17. Den rätten ska inte gälla i fråga om en behandling som är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning som utförs av den personuppgiftsansvarige.

4. Den rätt som avses i punkt 1 får inte påverka andras rättigheter och friheter på ett ogynnsamt sätt.

Om dina uppgifter är inkorrekta, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att få dem rättade eller raderade.

Ditt samtycke är frivilligt. Ångrar du dig har du möjlighet att enkelt återkalla ditt samtycke.

Om du önskar att vi ska rätta eller radera dina personuppgifter som vi har registrerad om dig, om du inte önskar att motta ytterligare hänvändelser från oss eller om du har frågor till ovanstående villkor, vänligen kontakta oss på [email protected].

ÖVERKLAGANDE

Du har möjlighet att klaga över WhiteAways behandling av dina personuppgifter. Klagomålet ska lämnas till:

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Drottninggatan 29

5th Floor

Box 8114

104 20 Stockholm

Tel.: + 46 8 657 6100

Fax + 46 8 652 8652

e-mail: [email protected]

Website: https://www.imy.se/

Favoriter

Stäng